Obchodní podmínky tanečních kurzů Dancebuddies

 • OBJEDNÁNÍ KURZŮ
  1. Objednávka probíhá na online na webu dancebudies.cz, případně na webu některého z našich partnerů.
  2. Telefonická čí emailová objednávka je možná pouze po předchozí domluvě.
  3. Ihned po objednání obdrží objednavatel platební údaje e-mailem.
  4. V případě uvedení špatného telefonního čísla je objednávající povinen kontaktovat taneční studio Dancebuddies emailem nebo telefonicky, jinak objednávka automaticky zaniká.
  5. V okamžiku objednání se objednávka stává závaznou.

 

 • PLATBA
  1. Akceptujeme pouze platby bankovním převodem na účet Dancebuddies s platným variabilním symbolem uvedeným v potvrzovacím e-mailu.
  2. Platbu kurzu v plné výši je třeba provést na účet Dancebuddies nejpozději do 7 dnů od objednání, nebo nejpozději do data úvodní hodiny (podle toho, co nastane dříve).
  3. Po předchozí domluvě je platbu možné rozložit do několika splátek, avšak objednavatel na to nemá automaticky nárok.
  4. Cena kurzu je smluvní za uvedený počet lekcí v kurzu. V případě objednání menšího počtu lekcí je cena 1 500,- Kč za pár/ hodinu, nebo 1 000,- za jednotlivce/hodinu.
  5. Při objednání a zaplacení 2 kurzů zároveň může objednavatel uplatnit slevu 10 %. Při objednání a zaplacení 3 a více kurzů zároveň, může objednavatel uplatnit slevu 15 %.

 

 • VRACENÍ KURZOVNÉHO
  1. Individuální kurzy
   1. Po absolvování první lekce může objednavatel požádat do 7 dnů o vrácení kurzovného v plné výši bez udání důvodu (to se nevztahuje na kurzy hrazené pomocí dárkového poukazu). Žádost o vrácení kurzovného je nutné zaslat písemně emailem na info@dancebuddies.cz.
   2. Po uplynutí doby v 1. nebo absolvování druhé a další lekce se vrací poměrná část kurzovného za neuskutečněné lekce pouze v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele, nebo nemožnosti pokračovat v kurzu ze strany přiděleného trenéra.
   3. Kurzovné bude vráceno do 30 dnů ode dne doručení žádosti, nebo dne zrušení kurzu, na účet, ze kterého byla platba provedena.
  2. Skupinové kurzy
    1. Před zahájením kurzu lze vrátit kurzovné bez udání důvodu s následujícími storno poplatky:
     • Více než 30 dnů před zahájením: 0 % z ceny kurzu.
     • 30 až 14 dnů před zahájením 35 % z ceny kurzu.
     • Méně než 14 dnů: 100 % z ceny kurzu.
    2. Po zahájení kurzu se poměrná část kurzovného vrací pouze v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele. Vracení kurzovného se nevztahuje na případy zásahů vyšší moci.
  3. Dárkové poukazy
   1. O vrácení dárkového poukazu je možné žádat do 14 dnů ode dne doručení tohoto poukazu.
   2. O vrácení dárkového poukazu je třeba požádat písemně emailem na info@dancebuddies.cz. 100 % zaplacené částky bude následně do 30 dnů odesláno na účet, ze kterého byla částka zaplacena.
   3. Po uplynutí lhůtu 14 dní již není možné dárkový poukaz vrátit.

 

 • PLÁNOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ
  1. První lekce
   • Po objednání kurzu bude objednavatel telefonicky kontaktován ze strany tanečního studia Dancebuddies nejpozději do 2 pracovních dnů od data objednávky.
   • V případě nedostupnosti objednavatele bude během následujících pracovních dnů kontaktován ještě nejméně 3x telefonicky a následně 1x emailem.
   • Po úvodní telefonické konzultaci bude objednavateli tanečním studiem přidělen osobní trenér, který ho telefonicky kontaktujte ohledně domluvení termínu první lekce během následujících 3 pracovních dnů, nebo na žádost objednavatele později.
  2. Termíny dalších lekcí si objednavatel domlouvá přímo se svým osobním trenérem.
  3. Individuální lekce mohou probíhat v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:00 do 22:00.
  4. Změna termínu lekce ze strany objednavatele:
   • Více než 24 hodin před zahájením lekce může objednavatel bez udání důvodu žádat změnu termínu konání lekce. Může tak učinit maximálně 6x v průběhu jednoho kurzu.
   • Méně než 24 hodin před termínem konání lekce, může objednavatel žádat změnu termínu konání lekce bez udání důvodu maximálně 1x v průběhu kurzu. Může tak učinit nejpozději do 8:00 v den konání lekce, případně do 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná ten stejný den v 8:00.
   • V případě zrušení lekce po 8:00 v den konání tato lekce nebo po 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná ten stejný den v 8:00 lekce propadá bez náhrady.
  5. Změna termínu lekce ze strany tanečního studia
   • Více než 24 hodin před termínem konání lekce může taneční studio nebo osobní trenér změnit termín konání lekce maximálně 3x v průběhu kurzu.
   • Méně než 24 hodni před termínem konání lekce, může taneční studio nebo osobní trenér změnit termín konání lekce maximálně 1x v průběhu kurzu. Může tak učinit nejpozději do 8:00 v den konání lekce, případně do 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná ten stejný den v 8:00.
   • V případě zrušení lekce ze strany tanečního studia nebo osobního trenéra po 8:00 v den konání lekce nebo po 7:00 v den konání lekce v případě, že lekce začíná v 8:00 má objednavatel nárok na náhradní termín lekce plus na jednu lekci navíc zdarma.
  6. Problémy při nalezení termínu
   • Termín individuální lekce je vždy výsledkem dohody objednavatele a trenéra. Taneční studio negarantuje dostupnost trenéra v celém rozsahu otevírací doby.
   • Trenér je povinen objednavateli nabídnout vždy minimálně 3 termíny v různou denní dobu (dopoledne, odpoledne, večer).
   • V případě nemožnosti nalezení vhodného termínu lekce má objednavatel nárok požádat o změnu trenéra kdykoliv v průběhu kurzu.
  7. Objednavatel má do 7 dnů po absolvování první lekce nárok požádat o změnu trenéra bez udání důvodu

 

 • PLATNOST ZAKOUPENÝCH LEKCÍ A KURZŮ
  1. Všechny individuální lekce v rámci jednoho kurzu musí objednavatel absolvovat během 6 měsíců od termínu první lekce, pokud se s trenérem nedomluví jinak.
  2. V případě zakoupení více kurzů najednou je třeba celý kurz absolvovat vždy do 6 měsíců po skončení předchozího kurzu, pokud se s trenérem nedomluví jinak.

 

 • DÁRKOVÉ POUKAZY
  1. V případě zakoupení dárkového poukazu obdrží objednavatel e-mailem ve formátu PDF poukaz i unikátním PINem nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet Dancebuddies.
  2. V případě zakoupení dárkového poukazu má objednavatel nárok na vrácení peněz pouze v případě zrušení kurzy ze strany tanečního studia.
  3. Platnost dárkového poukazu jsou 3 měsíce od prvního dne měsíce následujícího po vystavení dárkového poukazu.
  4. Platnost dárkového poukazu lze po předchozí domluvě prodloužit až na 12 měsíců.
  5. Pro uplatnění dárkového poukazu a zahájení kurzu musí majitel poukazu kontaktovat taneční studio Dancebuddies emailem na info@dancebuddies.cz a uvést PIN uvedený na poukazu a platný telefonní kontakt. Následně bude do 3 pracovních dnů telefonicky kontaktován tanečním studiem a postup je dále shodný jako v bodě 4) těchto obchodních podmínek.
  6. Dárkové poukazy po datu platnosti propadají bez nároku na prodloužení platnosti dárkového poukazu nebo na vrácení peněz.

 

 • PRŮBĚH INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ
  1. Individuální lekce probíhají výhradně v tanečním studiu Dancebuddies na adrese 28. pluku 524/25, Praha 10 – Vršovice
  2. Taneční studio se nachází ve vnitrobloku budovy. Pro vstup do tanečního studia je třeba použít zvonek.
  3. Taneční studio je otevřeno vždy nejpozději 5 minut před časem zahájení lekce.
  4. Délka individuální taneční lekce je 60 minut.
  5. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodné a čisté obuvi.
  6. Vstup diváků a dalších osob neúčastnících se taneční lekce na taneční sál je možný pouze po předchozí domluvě.
  7. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních lekcí je možné pouze po předchozí domluvě s trenérem.
  8. Na tanečním sále mohou v čase konání lekce probíhat až 2 další paralelní individuální lekce.
  9. Účastníci všech tanečních lekcí se zavazují po dobu konání lekcí respektovat pravidla slušného chování a dobrých mravů. V opačném případě má kterýkoliv z přítomných tanečních trenérů právo lekci bez náhrady ukončit.

 

 • SKUPINOVÉ LEKCE
  1. Termíny skupinových lekcí jsou pevně stanoveny a nelze je měnit.
  2. Taneční sál bude přístupný pro účastníky vždy nejpozději 15 minut před časem začátku lekce.
  3. V případě neúčasti na skupinové lekci tato propadá bez nároku na náhradu.
  4. Skupinové lekce probíhají výhradně na místě uvedeném v popisu kurzu.
  5. Účastníci všech tanečních lekcí se zavazují po dobu konání lekcí respektovat pravidla slušného chování a dobrých mravů. V opačném případě má, kterýkoliv z přítomných tanečních trenérů právo je z kurzu vyloučit bez nároku na náhradu.
  6. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodné a čisté obuvi.
  7. Účastníkům lekce nebude umožněn vstup na taneční sál bez vhodného oblečení, pokud ho kurz vyžaduje.
  8. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních lekcí je povolenou pouze po předchozí domluvě.

 

 • PRONÁJEM SÁLU
  1. Pro pronájem tanečního sálu je třeba písemně e-mailem kontaktovat taneční studio.
  2. Nájemce sálu odpovídá po ukončení pronájmu za uvedení tanečního studia do původního stavu.
  3. Nájemce je povinen při převzetí sálu ohlásit jakékoliv závady na tanečním studiu či jeho vybavení provozovateli tanečního studia Dancebuddies.
  4. Nájemce sálu přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv způsobené škody na tanečním studiu či jeho vybavení.