Zásady zpracování osobních údajů


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost Dancebuddies Media s.r.o. IČO: 094 750 28, se sídlem 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336776  a její přidružené společnosti poskytují služby v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí (dále také jen „služby“), to vše pod obchodní značkou „Taneční studio Dancebuddies“ nebo jen „Dancebuddies“). Taneční studio Dancebuddies tímto oznámením informuje subjekty osobních údajů, kteří přicházejí do styku s Tanečním studiem Dancebuddies, o shromažďování a zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi, to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále také jen „GDPR“).

 

 1. Podmínky ochrany osobních údajů

Taneční studio Dancebuddies, dostupné na internetové adrese https://www.dancebuddies.cz zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjektů údajů), které mají zájem o nákup služeb nabízených tanečním studiem Dancebuddies (potenciální zákazníci) nebo u Dancebuddies v minulosti služby zakoupili (zákazníci).

 1. Základní pojmy

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je obchodní společnost Dancebuddies s.r.o., IČO: 077 18 209, se sídlem 28.pluku 524/25, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306221, spolu s jejími přidruženými společnostmi (dále jen: „správce“ nebo „pořadatel“)

tel.: 420 777 998 667

Subjekt osobních údajů

 • Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje byly předány a zpracovány Tanečním studiem Dancebuddies za účelem projevení zájmu služby a produkty nabízené Tanečním studiem Dancebuddies

Osobní údaje

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefon

Správce nad rámec výše uvedených osobních údajů může dále zpracovávat v rámci pořizování fotografií a audiovideozáznamů tyto fotografie a audiovideozáznámy (společně dále jen „záznamy“) z jednotlivých lekcí tanečních lekcí a kurzů. Záznamy pořadatel využívá k marketingovým a obdobným účelům a sdělením. Pořadatel je dále oprávněn záznamy zveřejňovat a jinak šířit prostřednictvím svých webových stránek a sociálních sítí, zejména Facebook, Instagram, Youtube.

Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů a záznamů těchto osob bylo zákonné, transparentní a zpracovávaly se pouze údaje v nezbytném rozsahu.

Správce též dbá na to, aby osobní údaje a záznamy byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byly dodrženy veškerá pravidla stanovená GDPR, jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, kontaktní údaje – e-mail, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Bez ohledu na výše uvedené pořadatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 5 let od posledního nákupu služby u pořadatele.
 • V případě, že k nákupu u pořadatele nikdy nedojde, pořadatel ukončí zpracování nejpozději do 5 let od okamžiku udělení souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování tanečního studia a další služby v souvislosti s provozováním tanečního studia
 • zajišťující marketingové služby
 • zajišťující plnění svých právních povinností, vyplývajících pro pořadatele zejména z účetních a daňových zákonů, ze zákona o ochraně spotřebitele apod.

Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 1. Vaše práva

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky. Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

Máte právo na:

 • Přístup k Vašim Osobním údajům, tj. máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k Vašim Osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Opravu, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR.
 • Výmaz, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu vymazala Osobním údajům, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tj. pokud (i) Vaše Záznamy již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte tento souhlas, na jehož základě byly Vaše Osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování Vašich Osobních údajů (je-li aplikovatelné), (iv) Vaše Osobní údaje byly zpracovány protiprávně, a (v) Vaše Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky.

 

 • Omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokud (i) popíráte přesnost Vašich Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost těchto Osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz Vašich Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, (iii) pořadatel již Vaše Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 • Přenositelnost údajů, tj. zejména právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a pořadatel, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu pořadatel bránil, za podmínek blíže stanovených v čl. 20 GDPR.

 

 

 • Na vznesení námitky proti zpracování Vašich Osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR (je-li aplikovatelné).

 

Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se budete domnívat, že Vaše práva podle GDPR byla porušena či zpracování Osobních  údajů obecně porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).

 

Budeme však rádi, pokud budete veškeré stížnosti nejprve řešit s námi prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů správce

 1. Přímý marketing, obchodní sdělení

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoliv forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě webových stránek pořadatele, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image pořadatele (dále jen „obchodní sdělení“).

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Obchodních sdělení vůči zákazníkům (tedy osobám, které u pořadatele nakoupili) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základě existence oprávněného zájmu pořadatele (viz recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení zákazníkům lze provádět bez jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původně neodmítl (např. po předchozím nákupu).

 1. Ukončení zpracovávání pro účely přímého marketingu

Pořadatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Bez ohledu na výše uvedené pořadatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 5 let od posledního nákupu služeb pořadatele.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě heslového zabezpečení přístupu k těmto údajům, aktivace antivirového programu, zabezpečení přístupu k údajům v listinné podobě kódovým zámkem a zálohou dat.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu akceptujete.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.